Във връзка с осъществяване на икономическата си дейност и изпълнението на задълженията си по сключени договори с контрагенти, българско дружество командирова служителите си в други населени места. Командировката понякога продължава два и повече дни. Тъй като командированите служители нощуват в домовете на свои близки, квартирни пари не се изплащат.

 Въпросът е:

  1. При положение, че не са представени фактури за нощувки, а престоят на командированите служители е за повече от един ден, какъв следва да е размерът на дневните пари?

Според действащото законодателство командировъчните пари на лицата по трудови правоотношения се определят по реда на чл. 215 от Кодекса на труда. На основание на цитирания член от КТ при командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право…