Наближава 30 юни, а това е крайният срок, когато фирмите, които имат това задължение,  следва да публикуват годишните си финансови отчети.

Всички фирми задължително съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Отчетният период започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

В чл. 25 от Закона за счетоводството е посочено каква информация трябва да съдържа финансовият отчет. В него се посочват имената и се поставят подписите на ръководителя на фирмата и на неговия съставител. Когато съставителят е счетоводно предприятие, финансовият отчет се подписва от управляващия и/или представляващия счетоводното предприятие. От 01.01.2019 г. поставянето на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, освен ако не се изисква от друг закон.

Годишният финансов отчет за всички фирми се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Преди да бъде публикуван финансовият отчет трябва да бъде одобрен и приет от общото събрание на съдружниците или от съответния орган.

В чл. 19 от Закона за счетоводството са посочени показателите, на които следва да отговаря дадено предприятие, за да бъде определена неговата категория: миропредприятия, малки  предприятия, средни предприятия, големи предприятия. За различните категории Законът за счетоводството поставя различни изисквания по отношение на съдържанието на годишния финансов отчет.

Съгласно чл. 29, ал. 4 годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите. Тези предприятия не са задължени да съставят приложение. Това обаче не се отнася за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

Съгласно &3 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия. Това означава, че микропредприятията, които не подлежат на одит МОГАТ ДА ПУБЛИКУВАТ САМО БАЛАНС.

Малките и микропредприятията, в случай, че ръководството прецени, имат право да съставят пълен комплект финансови отчети.

В чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството са изброени предприятията, които имат задължение, заедно с годишния си финансов отчет, да публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата за предходната година. По смисъла на цитирания член, микропредприятията, които не са предприятия от обществен интерес нямат задължение да публикуват информацията, касаеща разпределяне на печалбата или покриване на загубата от миналата година.

Не отпада, обаче, задължението за публикуване на протокола с приемането на годишния финансов отчет.

И тъй като, напоследък все повече счетоводители са на мнение, че ако годишният финансов отчет се обяви в търговския регистър, след като са изминали повече от 7 дни от неговото приемане от общото събрание на дружеството, то не е спазен срокът за подаване на годишния финансов отчет, искам да обърна внимание на следното ….

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. Срокът за това е 7-дневен от настъпване на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон не е определен друг срок. Може би това е породило съмненията за неспазване на срока, ако годишният финансов отчет бъде обявен след изтичане на 7-дневния срок от приемането му от общото събрание.

НЕКА, ОБАЧЕ, ПРОЧЕТЕМ ЧЛ. 6, АЛ. 3, КЪДЕТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНО, ЧЕ АКТОВЕТЕ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1, 3 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО СЕ ЗАЯВЯВЯТ И ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПО РЕДА И В СРОКОВЕТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

С ДРУГИ ДУМИ КАЗАНО, СРОКЪТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИМАТ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ, Е 30 ЮНИ НА ГОДИНАТА, СЛЕДВАЩА ГОДИНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ.

Т.Е. НЯМА ДА Е НАЛИЦЕ НАРУШЕНИЕ ЗА НЕСПАЗЕН СРОК, АКО ФИРМАТА Е ОБЯВИЛА ГОДИШНИЯ СИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, СЛЕД КАТО СА ИЗТЕКЛИ 7 ДНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО МУ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, НО ПЪК СА ГО СТОРИЛИ ДО 30 ЮНИ.

ТАКА, ЧЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО СА ЗЪБРАВИЛИ ДА ОБЯВЯТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ИМАТ ОЩЕ МАЛКО ВРЕМЕ ДА ГО НАПРАВЯТ, ПРЕДИ ДА Е ИЗТЕКЪЛ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ТОВА – 30 ЮНИ.