Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност получава парична сума от съпругата си въз основа на сключен договор за заем. В договора е предвидена лихва. Приложен е погасителен план, съгласно който се извършва погасяването на дължимите вноски, включващи главница и лихва. Лихвата е начислена като разход на дружеството.

Въпросът е:

  1. Начислената лихва по предоставения паричен заем от съпругата следва ли да участва в регулиране на слабата капитализация по реда на чл. 43 от ЗКПО?

При положение, че паричният заем е предоставен от физическо лице /съпругата на собственика/, то разходът за лихва представлява доход на физическото лице. Предвид това обстоятелство, разходите за лихви могат да подлежат на регулация,…