Често срещана практика е при извършване на цялостно авансово плащане за придобиване на стоки от Европейския съюз да се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС във връзка с извършеното авансово плащане.

А дали е правилно?

Хубаво е да знаете, че в този случай издаването на протокол за начисляване на данък върху добавена стойност във връзка с извършено авансово плащане е неоснователно.

Това е така, защото протоколите за вътрешнообщостно придобиване се съставят в посочения в чл. 117, ал. 3 от ЗДДС срок, а именно: не по – късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и това e датата на прехвърляне на собствеността върху стоките (т.е. това е датата на данъчното събитие), а не датата на извършване на плащането.

При…