Българско дружество с ограничена отговорност, с чуждестранно участие, желае да назначи за управител чуждестранно физическо лице. Новият управител е осигурено лице в дружеството майка в Полша и е местно лице на Полша за целите на данъчното облагане. Неговото идване в България ще бъде епизодично.

  1. Какво е данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ и Спогодбата между Република България и Полша за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото /СИДДО с Полша/?

Прилагане на ЗДДФЛ

В конкретния случай става въпрос за чуждестранно физическо лице с център на обичайните си жизнени интереси в Полша, което е назначено по договор за управление и контрол и получава възнаграждение в качеството му на управител на българско дружество.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България /чл.…