Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Чрез американски сайт, където са качени снимките, сключва договори с американска и френска фирма /регистрирана за целите на ДДС във Франция/ за използване на правата за снимките. Клиентите получават правото да използват публикуваните фотографии срещу заплащане на фотографа. Отношенията между фотографа и клиентите се уреждат от общи условия, публикувани в сайта. В статията Доход от авторско възнаграждение. Данъци, осигуровки, СИДДО отговорихме на въпросите как следва да се декларира и какво е данъчното третиране на получения доход от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО?; възниква ли за лицето задължение за внасяне на осигурителни вноски?; как прилагаме Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между България и САЩ?

В редовете по – долу ще отговорим на въпроса подлежи ли физическото лице на регистрация по ЗДДС при така сключените договори и какви задължения възникват за него?

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ…