Туроператор, който не притежава качеството застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или агент, има сключен договор за застрахователно посредничество, съгласно който той действа от името и за сметката на застрахователя по повод предлаганите от него застрахователни продукти. По силата на сключения договор дружеството – туроператор получава от застрахователя възнаграждение за извършваните от него посреднически услуги. Туроператорът не е регистриран по реда на ЗДДС.

  1. Комисионните, които туроператорът получава въз основа на сключения договор за застрахователно посредничество, освободени доставки ли са по смисъла на чл. 47 от ЗДДС?
  2. Извършените посреднически услуги по силата на сключения договор участват ли при формирането на облагаем оборот за задължителна регистрация по реда на ЗДДС?

По смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователно посредничество е дейността по разпространение на застрахователни продукти, която се извършва срещу възнаграждение от лице, различно от застраховател или негов служител. Именно такъв е и сключения договор за застрахователно посредничество между туроператора и застрахователя. По силата на този договор, туроператорът…