Фирма „ФР“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно с хранителни стоки, решава да продава лотарийни билети. Сключва договор с фирма „Б“ /организатор на лотарийната игра/, която ще предоставя лотарийните билети на фирма „ФР“ ЕООД за продажба на клиенти в търговския обект. При предаване на билетите за продажба, фирма „Б“ издава приемно – предавателен протокол, в който са описани билетите. За продадените билети в договора е предвидена 5% комисионна от номиналната стойност на продадените билети.

Възникват въпросите:

  1. Каква доставка е по смисъла на ЗДДС извършената от фирма „ФР“ ЕООД продажба на лотарийни билети?
  2. Трябва ли фирма „ФР“ ЕООД да посочва оборотът от тези продажби в дневника за продажбите? Как следва да се маркират на касовия апарат сумите от продажбата на лотарийни билети?
  3. Следва ли приемно – предавателния протокол, издаден от фирмата – организатор на лотарийната игра, да се отрази в…