Фирмата ви, която все още няма регистрация по ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки, които все още не притежава, но знае откъде и как да ги достави в най – кратки срокове. Стоките ще се предлагат на платена интернет платформа. След приемане на поръчката и съответно след нейното заплащане от клиентите, фирмата ви ще пристъпва към закупуването на съответната стока от страницата на избрания доставчик. Доставчикът е китайска фирма, която ще фактурира стоките на вашата фирма, но няма да ги доставя в България, а директно ще ги транспортира до вашите клиенти, които са предимно физически лица, установени извън Европейския съюз. От американската фирма, чиято платформа използвате за продажбата на стоки, ще получавате фактура за тази услуга.

Ще отговорим на следните въпроси, които произлизат във връзка с описаната обстановка:

  1. Възниква ли задължение за вашата фирма да се регистрира по ЗДДС? Формират ли тези доставки облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
  2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на издадената от американската фирма фактура за ползването на интернет платформата?
  3. В случай, че се регистрирате доброволно по ЗДДС какво ще е данъчното третиране на тези доставки?                                                                                                                 

КОГА ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ?

Съгласно чл. 96 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46, доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

КОЯ ДОСТАВКА Е ОБЛАГАЕМА?

По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, която е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от…