Като изрядни данъкоплатци сте подали годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в рамките на законоустановения за това срок /30.04./, а някои от вас дори и по – рано /31.01/, за да се възползват от размера на предоставената отстъпка от 5%. Сега, обаче, откривате грешка в подадената декларация и се чудите как да постъпите, какъв е редът за нейното отстраняване, допустимо ли е изобщо да се коригира …

Човешко е да се греши и откриването на грешките причинява дискомфорт и притеснение. В конкретния случай, обаче, няма място за тревога, защото грешката е поправима.

По силата на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ в случай, че бъде открита грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законоустановения срок, на данъчно задължените лица се дава възможност, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да направят промени чрез подаване на нова декларация. В този случай, инициативата за корекция на подадената вече декларация по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, е на данъчно задълженото лице и това обстоятелство се отбелязва в общата част…