Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, закупува самолетен билет във връзка с предстояща командировка за целите на своята икономическа дейност. Лице, наето по трудово правоотношение, се командирова до Германия. Самолетният билет е закупен от WIZZ AIR. Дружеството получава фактура за доставка на самолетен билет на стойност 142 лева, с издател Wizz Air Hungary Ltd, притежаващ валиден унгарски ДДС номер.

Въпросите са:

  1. За българското дружество възниква ли задължение за издаване на протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС?
  2. Каква е приложимата данъчна ставка?

На основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от…