Има ли ограничения за сключване на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ? Необходимо ли е да се уведоми Инспекцията по труда, ако работодателят възнамерява да сключи такъв трудов договор?

На основание на чл. 111 от КТ, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на…