Има ли право работодателят на прекрати трудовия договор на работник или служител, който е в неплатен отпуск?

Съгласно разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда /КТ/ в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

  1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
  2. трудоустроен работник или служител;
  3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
  4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
  5. работник…