Дружество, регистрирано лице по реда на ЗДДС, има сключен договор за наем на офис с доставчик, също регистрирано лице по реда на ЗДДС. В договора за наем е фиксирана наемна месечна вноска, както и клауза, според която наемателят ще извърши текущ ремонт. Предвидено е разходите, направени във връзка с ремонта, да бъдат приспаднати от дължимите наемни вноски.

Възниква следния въпрос:

  1. Наемателят, който ще извърши текущия ремонт на офиса, следва ли да издаде насрещна фактура за извършения ремонт? Какъв следва да е размера на фактурата – една фактура за целия ремонт или всеки месец до размера на договорената месечна наемна вноска?

Понятието „ремонт“ е дефинирано в разпоредбите на &1, т. 31 от ДР на ЗДДС. Според цитираната норма „ремонт“ е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа…