В дружество с ограничена отговорност има двама съдружника с различно участие в дяловете на дружеството. Съдружниците са руски граждани. Единият няма постоянен адрес в България и живее в Русия, а другият притежава разрешение за продължително пребиваване в България за 1 година и живее в България. На общото събрание на съдружниците е взето решение за разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба като дивидент в полза само на единия съдружник.

Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Законосъобразно ли е начисляването и изплащането на дивидент в полза само на единия съдружник?
  2. Как следва да се обложи доходът от дивидент, изплатен в полза на:
  • съдружникът, който е установен в България
  • съдружникът, който е установен в Русия

Легална дефиниция на понятието „дивидент“ се съдържа в §1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ. Дивидент е:

  • доход от акции;
  • доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
  • скрито разпределение на печалбата.

Правата за начисляване и изплащане на дивиденти са уредени в разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/. Съгласно чл. 133, ал. 1 от ТЗ, съдружниците имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено. По смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3 от…