Дружество предоставя на служителите си ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец. Те се дават в месеца, следващ месеца за който са начислени. Ваучерите за м. Декември 2022 г. са раздадени на служителите през м. Януари 2023 г. Същите са начислени като разход за м. Декември 2022 г.

Въпросът е:

  1. Следва ли финансовия резултат да се увеличи със сумата на начислените за м. Декември ваучери за храна?

По смисъла на § 1, т. 36 от ДР на ЗКПО „ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения…