Представяме ви най-четените счетоводни казуси на нашия сайт.

Вземете своя абонаментен план и скъсете разстоянието между вашия казус и правилното решение.

Плащания през виртуален ПОС терминал. Издаваме ли касов бон?

Собственик на фирма, която е в сферата на услугите, притежава сайт, чрез който рекламира и продава услугите, които извършва. Не разполага с касов апарат и не желае да използва такъв, поради ред причини. На този етап, клиентите могат да плащат единствено по банков път с платежно нареждане. Много по – удобно и бързо за клиентите обаче е, ако има възможност плащането да се извършва с карта. Собственикът на електронния магазин взима решение да създаде такава възможност като използва ПОС – терминал, чрез който клиентите ще извършват плащане директно на сайт.

Трябва ли при плащане от клиента през виртуален ПОС терминал търговецът да издаде фискална касова бележка?

Нека да видим води ли плащането по описания начин до задължение за издаване на фискална касова бележка и какво ново е предвидил Законодателят …


Попълване на Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и изплатени доходи от граждански договори /доходи от работа без трудови правоотношения/. От 11.04.2019 г. въпросното лице започва да упражнява дейност като нотариус. Регистрирано е като свободна професия в регистър Булстат и внася осигуровки като самоосигуряващо се лице. За периода от април до декември, сумите върху които лицето е внасяло осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице не са еднакви.

Как следва да бъдат попълнени Таблици 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/?


Какви неприятности може да доведе на нерегистрираните по ЗДДС непознаването на чл.97а

Много от собствениците на фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, смятат че регламентите в този закон по никакъв начин не ги касаят, освен задължението им да следят облагаемите си обороти. Да, но не е съвсем така, защото без да знаят може да се окаже, че е трябвало да се регистрират по ЗЗДС и то преди да са направили, каквото и да било.

Защо казвам „преди да са направили, каквото и да било“ ще разберете малко по – надолу в изложението. Сега ще обърна внимание на този член от ЗЗДС, непознаването на който може да ви навлече леки неприятности и нежелана регистрация, а именно по чл. 97а. Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС е по – различна от обичайната регистрация, която най – често може да е задължителната по чл. 96, ал. 1 или регистрацията по избор по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.


ПРОТОКОЛ ЗА АНУЛИРАНЕ ИЛИ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

Нерядко се случва, дори и на нас счетоводителите, да пообъркаме фактурата и в бързината да я предоставим на нашия клиент. Нека например вземем случая, в който поради техническа причина сме дублирали номер на фактура, т.е. издали сме фактура с един и същи номер на двама различни клиента. Това не е толкова страшно, но какво трябва да направим в такъв случай!? И сега кредитно известие ли да издадем или протокол за анулиране!?

Нека да обърнем внимание на въпроса кога издаваме протокол за анулиране и известие /кредитно или дебитно/ ..

Първо да разгледаме какво е предназначението на протокола за анулиране и кредитното/дебитно известие. Кога издаваме протокол за анулиране и кога кредитно/дебитно известие!?


Издаване на фактура на физическо лице

Задължени ли сте да издадете фактура при извършена продажба на физическо лице?

Не, не сте длъжни, независимо от начина на извършеното плащане от страна на лицето. Длъжни сте единствено и само тогава, когато лицето желае да му бъде издадена фактура и ви окаже нужното съдействие във връзка с нейното издаване.

Да видим защо в следващите редове ……

Преди всичко и най – вече, фактурата е счетоводен документ и в това си качество трябва да съдържа реквизитите, изброени в Закона за счетоводството.

А именно …  задължителни реквизити на фактурата са:


За авансовите плащания и проформа фактурите

Авансът по дадена сделка представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получената услуга.

Авансовото плащане може да се извърши на база на сключен договор, в който е регламентирано, че се дължи такова или чрез издаване на проформа фактура. Проформа фактурата може да се издаде с цел да се уведоми Възложителят, че следва да извърши авансово плащане, за да започне изпълнението на договора или да се стартира доставката на стоките, ако няма сключен договор. Тя се издава и с цел да се предоставят данни, свързани с превода. Независимо от наличието на сключен договор между страните по сделката /може да има, но може и да няма/, проформа фактура може да се издаде.


Полагане на личен труд от самоосигуряващо се лице (ОБНОВЕНО)

Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата като самоосигуряващо се лице за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход, който към момента е 560 лв. В друга своя фирма полага личен друг, за който получава месечно възнаграждение в размер 700 лв.

Възникват следните въпроси:

Какви осигурителни и данъчни последици, както и подаването на какви декларации, произтичат от обстоятелството, че се изплаща възнаграждение за личен труд във фирмата, в която лицето не се самоосигурява? Следва ли да внася осигурителни вноски върху възнаграждението за положения личен труд?

Друг въпрос, който ще бъде разгледан е: какво следва от гледна точка на данъчни и осигурителни задължения, когато лицето получава възнаграждение за личен труд във фирмата, чрез която се осигурява като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход?


Документиране и данъчно третиране на депозита по договор за наем

При сключване на договори за наем масова практика е да се договаря плащането на конкретна сума от наемателя на наемодателя, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълни своите задължение по договора. Най – често тази предварителна сума, която се заплаща се нарича депозит.

И кой е най – честият спор относно депозита, който възниква между страните по договори за наем или по скоро между техните счетоводители!?

Спорът е относно това дали трябва да се издаде фактура и съответно начисли ДДС за депозита, който е уговорен в договора.

Много често се стига до нежелание на наемателя по договора да заплати депозита преди да му бъде издадена данъчна фактура от наемодателя за него.

И тогава при наемодателя възниква въпросът: Трябва или не трябва, длъжен ли съм или не съм длъжен да предоставя данъчна фактура, за да си получа плащането за уговорения депозит!? Депозитът авансово плащане ли е или не е?!


ТРУДНОСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ. ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ.

Като имаме предвид проблемът с междуфирмената задлъжнялост, би било полезно да разгледаме темата относно обезценката и данъчното третиране при отписване на несъбираеми вземания. Лошото е, че най – вероятно ще има суми, които поради една или друга причина едва ли ще си възстановите дори и да заведете дело. А относно завеждането на съдебни дела, моят личен съвет е добре да проучите фирмата – длъжник,  нейното финансово състояние, тъй като в повечето случаи дори и да заведете дело, резултатът ще бъде допълнително разходи за съдебни такси, адвокати, вещи лица и т.н., без да се стигне до желания от вас резултат, т.е. към вземането от вашия длъжник ще натрупате още суми, които дори и да спечелите делото никога няма да си възстановите.

Неприятната новина е, че не стига, че няма да ви платят за свършената от вашата фирма услуга или доставена стока, а на всичко отгоре ще платите и данъци ….. Добрата новина е, че фирмата може да отпише вземанията с изтекъл давностен срок, като осчетоводеният разход от отписването ще бъде признат за данъчни цели, при условие, че са налице неопровержими доказателства, че вземането е несъбираемо, т.е. след определен период от време и при определени условия с несъбраната сума от вашия длъжник ще си намалите финансовия резултат. Би следвало да бъдат анализирани причините за отписването на всяко едно вземане, което би могло да се случи при инвентаризация на вземанията.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗА НЕЙНОТО ПОЛЕЗНО ВЛИЯНИЕ


Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели – данъчно третиране по ЗКПО

Собственик сте на фирма, чиято дейност не би могла да протича нормално без използването на автомобил. Във фирмата извършвате сам дейността, т.е. няма други назначени лица и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Съответно използвате личния си автомобил изцяло за нормалното протичане на извършваната от вас дейност. Правите разходи във връзка с експлоатацията на автомобила /разходи за гориво, смазочни материали, автомивка, разходи за паркинг, дребни ремонти и др. разходи, непосредствено свързани с експлоатацията на автомобила/. И сега въпросът е дали счетоводните разходи, направени във връзка с експлоатацията на автомобила са данъчно признати от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/? Как следва да бъдат оформени взаимоотношенията между собственика на фирмата, който предоставя МПС на собствената си фирма за целите на нейната основна икономическа дейност?


Дистанционно обучение – услуга, предоставяна по електронен път?! Данъчно третиране съгласно ЗДДС

През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряването на интернет връзката и навлизането на смартфоните, онлайн търговията завладява света. Важно е да знаете, че вашите клиенти са също толкова заети колкото сте и вие. Но никога до сега не са имали толкова богат избор какво, как и откъде да купят. Конкуренцията и очакванията са големи. И това не е поредната мода в историята на търговията, а бъдещето. Да продавате онлайн е от решаващо значение за вашия бизнес. Но освен продукти, вие можете да предлагате и услуги, например дистанционно обучение, което става все по – популярно поради удобствата, които предоставя.

И така …. Решавате предметът на дейност на вашата фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, да е извършване на дистанционно обучение по интернет. Получатели на услугата ще бъдат както данъчно задължени, така и данъчно незадължени физически и юридически лица от ЕС и трети страни.

В редовете по – долу ще отговорим на въпросите:

  1. Дистанционното обучение попада ли в обхвата на „услуги, предоставяни по електронен път“?
  2. Следва ли да регистрирате фирмата си по ЗДДС и на какво основание?

Онлайн търговия от физическо лице

Вие като физическо лице решавате да закупувате дрехи и други аксесоари и съответно да ги продавате в интернет също на физически лица. Закупените стоки изпращате на купувача чрез куриер и плащането се извършва от клиента ви с наложен платеж. И така търговията тръгва и в един момент вие си задавате въпроса: „И сега добре. Вървят нещата, обаче данъци трябва ли да плащам, не трябва ли!?“


ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

В статията Онлайн търговия от физическо лице стана ясно, че подлежите на облагане съгласно ЗДДФЛ /Закон за данъците върху доходите на физическите лица/.

Сега да видим с какво още трябва да се съобразявате …

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има значение откъде закупувате стоките, които продавате. Ако вашият доставчик е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, то също се налага да обърнете внимание на регламентите на ЗДДС.


Онлайн търговия – доставка на стоки, с получатели физически лица от ЕС и трети страни

Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България. Осъществявате онлайн търговия. Чрез вашия електронен магазин извършвате продажби, предимно козметика и спортни аксесоари, с получатели физически лица /данъчно незадължени лица/в Германия /страна в ЕС/ и Канада /трета страна/. За продадената стока, изпратена на съответния клиент, разполагате с документ от фирмата, извършваща конкретната доставка, в който са упоменати името и страната на получателя на стоката.
Пред вас възникват следните въпроси за размисъл:
Как се документират продажбите на стоки, доставени на данъчно незадължени лица /физически лица/ в рамките на Европейския съюз? Какво отражение следва да намерят в дневниците за продажби по ЗДДС? Дължи ли се ДДС?
Как се документират продажбите на стоки, доставени на данъчно незадължени лица /физически лица/, установени в трети страни? Какво отражение следва да намерят в дневниците за продажби по ЗДДС? Дължи ли се ДДС?


Онлайн продажби тип „Дропшипинг“ – облагане с ДДС

Фирмата ви, която все още няма регистрация по ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки, които все още не притежава, но знае откъде и как да ги достави в най – кратки срокове. Стоките ще се предлагат на платена интернет платформа. След приемане на поръчката и съответно след нейното заплащане от клиентите, фирмата ви ще пристъпва към закупуването на съответната стока от страницата на избрания доставчик. Доставчикът е китайска фирма, която ще фактурира стоките на вашата фирма, но няма да ги доставя в България, а директно ще ги транспортира до вашите клиенти, които са предимно физически лица, установени извън Европейския съюз. От американската фирма, чиято платформа използвате за продажбата на стоки, ще получавате фактура за тази услуга.

Фирмата ви, която все още няма регистрация по ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки, които все още не притежава, но знае откъде и как да ги достави в най – кратки срокове. Стоките ще се предлагат на платена интернет платформа. След приемане на поръчката и съответно след нейното заплащане от клиентите, фирмата ви ще пристъпва към закупуването на съответната стока от страницата на избрания доставчик. Доставчикът е китайска фирма, която ще фактурира стоките на вашата фирма, но няма да ги доставя в България, а директно ще ги транспортира до вашите клиенти, които са предимно физически лица, установени извън Европейския съюз. От американската фирма, чиято платформа използвате за продажбата на стоки, ще получавате фактура за тази услуга.

Ще отговорим на следните въпроси, които произлизат във връзка с описаната обстановка:

  1. Възниква ли задължение за вашата фирма да се регистрира по ЗДДС? Формират ли тези доставки облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
  2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на издадената от американската фирма фактура за ползването на интернет платформата?
  3. В случай, че се регистрирате доброволно по ЗДДС какво ще е данъчното третиране на тези доставки?     

Онлайн търговия в Амазон

Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия /amazon.de/. Регистрирана е за целите на ЗДДС в България. Клиентите са данъчно незадължени лица с постоянно пребиваване в Германия. Поради високата цена на транспортните разходи, с цел повишаване на икономическата ефективност на търговията, фирмата решава да изпрати предварително търгуваните стоки на склад в Амазон в Германия. Амазон не придобива собственост върху търгуваната стока, а единствено и само предоставя под наем складова площ, като поема ангажимент да изпраща стоката след направена поръчка към крайния клиент от името и за сметка на българската фирма. Стоките се съхраняват, обработват и изпращат към крайния потребител изцяло с ресурс на Амазон. Българската фирма няма наети лица, които да представляват фирмата там. Не възнамерява да организира каквато и да било търговска дейност, която да изисква наемане на офис, склад или друга площ. Стоките, които са обект на продажбите, се закупуват от България. Фактури се издават от администрацията от офис в България.

  1. Какво е данъчното третиране на описаната търговия от гледна точка на ЗДДС?
  2. Къде подлежи на облагане с корпоративен данък реализираният доход от тези продажби – в България или в Германия?

По отношение на данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС ще разгледаме две хипотези:

  1. Българската фирма не е регистрирана за целите на ДДС в съответната държава – членка /Германия/ и не притежава немски ДДС номер.
  2. Българската фирма има ДДС номер в съответната държава – членка.

Продажби в Ebay – данъчно третиране и документиране

Горд собственик сте на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни добавки и аксесоари. Освен това фирмата ви е регистрирана за целите на ЗДДС. Решавате да разширите кръга от клиенти и да излезете извън пределите на България. За целта възнамерявате да осъществявате продажби в интернет пространството от виртуален магазин в eBay. Оттам ще се приемат поръчки от физически лица от цял свят, които са данъчно незадължени по смисъла на ЗДДС. Плащанията от клиенти ще се осъществяват директно през системата PayPal. Стоката ще се изпраща чрез куриерска фирма.

И без да целя да помрача щастието от новата ви идея и пожелавайки ви огромен успех, все пак искам да ви запозная с някои особености относно данъчното третиране и документиране на този вид доставки от гледна точка на ЗДДС.

Ако откриете вашия счетоводен казус, можете да заявите абонаментен план още сега.