Собственик сте на фирма, чиято дейност не би могла да протича нормално без използването на автомобил. Във фирмата извършвате сам дейността, т.е. няма други назначени лица и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Съответно използвате личния си автомобил изцяло за нормалното протичане на извършваната от вас дейност. Правите разходи във връзка с експлоатацията на автомобила /разходи за гориво, смазочни материали, автомивка, разходи за паркинг, дребни ремонти и др. разходи, непосредствено свързани с експлоатацията на автомобила/. И сега въпросът е дали счетоводните разходи, направени във връзка с експлоатацията на автомобила са данъчно признати от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/? Как следва да бъдат оформени взаимоотношенията между собственика на фирмата, който предоставя МПС на собствената си фирма за целите на нейната основна икономическа дейност?

Практика е превозното средство да се предоставя на фирмата за безвъзмездно ползване, т.е. на базата на договор за заем за послужване.

Заемът за послужване е договор, по силата на който заемодател /в случая това сте вие като собственик на фирмата, в качеството ви на физическо лице/ предоставя на заемателя /вашата фирма/ безвъзмездно, за определен период от време ползването на една вещ /в случая автомобил/, а заемате­лят се задължава да я върне – чл. 243 ЗЗД. Това, което различава договора за заем за послужване от договора за наем е това, че вещта се предоставя за безвъзмездно ползване за определено време.

ЗАЩО ОБРЪЩАМ…