Дружество предоставя ваучери за храна на наетия персонал по трудово правоотношение. Един от служителите е назначен на втори трудов договор при същия работодател.

Ще отговорим на въпросите:

  1. Служителят има ли право да получи ваучери за храна по допълнителния трудов договор, при положение че получава при същия този работодател ваучери на стойност 60 лв. по основния си трудов договор?
  2. Как ще се приложи хипотезата на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, в случай че лицето има право да получи ваучери за храна и по втория трудов договор? Работодателят следва ли да обложи с данък върху разходите, разхода за ваучери на наетото лице по втори трудов договор?
  3. Сумата подлежи ли на облагане с данък по реда ЗДДФЛ?
  4. Дължат ли се осигурителни вноски върху стойността на ваучерите за храна по втория трудов договор?

Правно основание за сключване на втори трудов договор е разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда. На основание цитираната норма е възможно работникът или служителят да сключи трудов договор за полагане на допълнителен труд със…